Ontwikkelproces

Om te komen van een idee tot een volledige nieuwe werkwijze, zijn een hoop tussenstappen nodig. In dit ontwerpgerichte innovatie onderzoek bouwen we in verschillende fasen toe naar een zo goed mogelijk passende en aansluitende werkwijze. In elk van die fasen betrekken we jongeren, ouders en behandelaren bij het proces. Hieronder vindt u een globaal overzicht van de stappen waaruit dit project bestaat.

 

Interviews
Middels interviews proberen we te ontdekken wat er volgens jongeren, ouders en behandelaren nodig is om vastgelopen hulpverlening weer in beweging te krijgen.

In de interviews focussen we op drie hoofdthema’s: 1) het verhaal centraal; 2) gelijkwaardige samenwerking; en 3) inzet van ervaringsdeskundigen. Daarnaast vragen we ook naar welke andere aspecten belangrijk zijn voor dit proces.

De input die we in de interviews verzamelen vormen de basis voor de eerste ontwerpschets van de nieuwe werkwijze.

Literatuuronderzoek
In een literatuurstudie nemen we een aantal bestaande interventies voor jongeren en gezinnen met complexe psychische problematiek onder de loep. We onderzoeken welke transdiagnostische werkzame elementen deze interventies bevatten en of deze uniek zijn voor een interventie of juist standaard ingezet worden. Hiermee doen we kennis op over wat interventies doen wat niet gericht is op het behandelen van specifieke symptomen, maar mogelijk wel essentieel is om de interventie te laten werken. De kennis die we hiermee op doen nemen we tevens mee in het ontwerpproces van de nieuwe werkwijze.

Ontwerpen
Met een projectgroep, bestaande uit jongeren, ouders, behandelaren en onderzoekers, gebruiken we de verzamelde kennis uit eerdere stappen om een eerste versie van de nieuwe werkwijze te ontwerpen.

Dit is een globale schets, waarbij we bewust nog zaken open zullen laten waar we zelf niet uitkomen. In latere fasen geven we hier verder invulling aan.

Focusgroepen
Het eerste ontwerp van de werkwijze leggen we voor in focusgroepen, bestaande uit jongeren, ouders en behandelaren. We vragen hen om feedback op de ontwerpschets die er ligt, en om mee te denken over de ontwerpdilemma’s die de projectgroep tijdens het ontwerpproces is tegengekomen. Op deze manier zorgen we dat de werkwijze voor alle partijen passend is, voordat we deze in de praktijk gaan testen.

Op basis van de input uit de focusgroepen werken we de ontwerpschets uit tot een uitvoerbaar prototype van de werkwijze.

Pilots
Nadat het prototype van de werkwijze is ontworpen, brengen we deze in de praktijk. Bij verschillende praktijksituaties waarin jongere, gezin en hulpverlening niet meer met elkaar verder kunnen, gaat een team dat getraind is in de werkwijze met de betrokkenen. Dit uitvoeringsteam bestaat uit behandelaren en ervaringsdeskundigen.

We vragen alle betrokkenen de ervaringen met de werkwijze bij te houden. Na de afronding van de pilots gebruiken we deze gegevens om te analyseren of de werkwijze goed werkt en waar deze nog verbeterd kan worden. Op basis daarvan leveren we een volledig uitgewerkte versie van de werkwijze op.

Andere doelgroepen
De eerste versie van de werkwijze ontwikkelen we specifiek voor de kinder- en jeugdpsychiatrie. Echter, ook in andere sectoren van de jeugdhulp, zoals de jeugdzorg of de zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking, kan de hulpverlening vastlopen. Hoewel we verwachten dat er veel overeenkomsten zullen zijn in wat er nodig is om in die sectoren weer beweging te krijgen in vastgelopen hulpverlening, zijn er ook zeker belangrijke verschillen.

In een tweede cyclus van dit onderzoek herhalen we daarom het bovenstaande proces, waarbij we de eerder ontwikkelde werkwijze als uitgangspunt nemen en op zoek gaan naar welke aanpassingen er nodig zijn om deze ook in andere sectoren goed te laten aansluiten. Uiteindelijk willen we een werkwijze opleveren die binnen de jeugdhulp breed inzetbaar is.